Šajā lapā tiek lietotas sīkdatnes (cookies), lai sniegtu Jums iespējami labāko pārlūkošanas pieredzi. Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka tiek lietotas sīkdatnes (cookies).

Personas datu apstrāde

SIA "Playmax" privātuma politika


Vispārīgie noteikumi

Šīs politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā SIA “Playmax” rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu, t.i., palīdzēt saprast kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar personas tiesībām un pienākumiem.


Apstrādājot personas datus datus - jebkuru informāciju, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu, SIA "Playmax" ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus.
Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu personu, kuru personas datus apstrādā SIA "Playmax".


Kā SIA "Playmax" iegūst Personas datus?


Personas datus varam saņemt vairākos veidos:

  1. datu subjekts veicot pasūtījumu(-s) SIA "Playmax" interneta veikalā sniedzis savus Personas datus darījuma noformēšanai – tiek slēgts distances līgums.
  2. sazinoties ar SIA "Playmax" izmantojot informatīvos kanālus - mobilo sakaru operatoru pakalpojumi, sociālie tīkli, piemēram – Facebook, mobilās aplikācijas, piemēram – WhatsApp u.tml.


Kādus Personas datus SIA "Playmax" iegūst?


SIA "Playmax" iegūst personu identificējošos datus tikai un vienīgi distances līguma darījumu nodrošināšanai, t.i. līguma noslēgšanai, rēķinu izrakstīšanai, pasūtījuma piegādei u.tml. Personu identificējošie dati, kuri tiek ievākti ir kontaktu un komunikācijas dati – adrese (ja tiek izvēlēts noteikts piegādes veids), e-pasts, tālruņa Nr., piekrišanu dati, norēķinu dati.


Kā SIA "Playmax" izmanto Personas datus?


SIA "Playmax" apstrādā Personas datus, lai nodrošinātu tikai un vienīgi pasūtījuma izpildi, efektīvu apkalpošanu un kopēju efektīvu un pozitīvu sadarbību. SIA "Playmax" Personas datu apstrādi veicam tikai un vienīgi uz likuma, distances līguma un leģitīmas intereses pamata. SIA "Playmax" Personas datus apstrādā tikai - organizatoriskai pārvaldībai (mērķis - uzņēmuma integrēta pārvaldība, nodrošinot iekšējo procesu atsekojamību, kontroli un pilnveidošanu), grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai (mērķis - grāmatvedības uzskaite, nodokļu maksāšana, norēķini u.tml.).

Jebkurā no minētajiem gadījumiem SIA "Playmax" apstrādā Personas datus tikai ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis un likumdošana.


Kā SIA "Playmax" aizsargā Personas datus (piekļuve fizisko personu datiem un to glabāšana)?


Iegūtie Personu dati tiek uzskaitīti un uzglabāti SIA "Playmax" pasūtījumu uzskaites sistēmā, personai izveidojot pasūtījumu uzņēmuma interneta veikalā – www.playmax.lv, kur piekļuve ir aizsargāta ar drošu lietotājvārdu un paroli, kas ir pieejama tikai un vienīgi uzņēmuma vadībai. Personu dati tiek ierakstīti arī grāmatvedības programmā, programmai ir piekļuve tikai uzņēmuma vadībai un piekļuve aizsargāta ar drošu lietotājvārdu un paroli. SIA "Playmax" nodrošina atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi Personas datiem.


Kam SIA "Playmax" var sniegt Personas datus?


Personu datu apmaiņa ir nepieciešama tikai noteiktos gadījumos ar konkrētu mērķi. SIA "Playmax" sniedz Personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

  1. Sadarbības un transportpakalpojumu partneri. Komersanti, ar kuriem SIA “Playmax” ir sadarbības līgumus vai kuru pakalpojumi tiek izmantoti pasūtījuma nosūtīšanai, piemēram, piegādes nodrošināšanai, atkarībā no personas izvēlēto piegādes veidu – kurjers, pakomāts u.tml.
  2. Uzraudzības iestādes, piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

SIA "Playmax" nodrošina Personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


Cik ilgi SIA "Playmax" glabā datus?


Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai izmantojam kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ņemam vērā fiziskām personām paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.


Kā SIA "Playmax" lieto sīkdatnes?


SIA "Playmax" interneta veikala mājas lapā tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija - Google Analytics, kas ir "Google Inc" programma. Google Analytics - izmanto teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot google Analytics pārlūkprogrammas opciju - Opt-out Browser Add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de).


Kādas ir personas tiesības un pienākumi?


1.    Personai ir tiesības:
1.1.    iepazīties ar informāciju, kādu SIA "Playmax" par viņu glabā, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un nepamatoti neskar citu personu tiesības. Informāciju par sevi var iegūt vēršoties pie SIA "Playmax" personīgi klātienē, kas dod iespēju identificēt personu vai nosūtot rakstisku pieteikumu uz uzņēmuma fakstisko adresi - informāciju skatīt Privātuma politikas beigās pie uzņēmuma rekvizītiem. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību;
1.2.    pieprasīt savu datu labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu (tiesības "tikt aizmirstam"), apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Informējam, ka datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pasūtījuma apturēšana neatgriezeniskā veidā.
1.3.    jebkurā brīdī vieglā veidā atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Piemēram, atsaukums aktuālo ziņu saņemšanai nozīmēs, ka vairs netiks piegādāti jaunumi vai citas aktualitātes. Būtiski atcerēties, ka šāds atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta līdz atsaukumam, likumīgumu;
1.4.    sazināties ar SIA "Playmax" un tirgus uzraudzības iestādēm par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts plašākai informācijas saņemšanai par šo Privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie SIA "Playmax", lai ar rūpību varam izskatīt radušos jautājumu un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā).


2.    Personai ir pienākums jau pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo personu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Šī Privātuma politika ir neatņemama SIA "Playmax" sniegtā distances pakalpojuma/līguma sastāvdaļa. SIA "Playmax" sagaida, ka dati, kas tiek sniegti, neskar citu personu intereses.


Kā iespējams uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā?


Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama SIA "Playmax" interneta veikala mājas lapā (www.playmax.lv).


Kā ar SIA "Playmax" sazināties?


Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, aicinām ar SIA "Playmax" sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:
SIA "Playmax", Lakstīgalu iela 4a, Ventspils, LV-3601
Mobilais tālrunis – 27766443
E-pasts – [email protected]

Loading...